** กรณีการคืนสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทเท่านั้น